ประธานสภาฯ
นายจิตรกร วงศ์สวัสดิ์

รองประธานสภาฯ
นายตาแอ๊ด วงศ์สวัสดิ์

นายวรานนท์ กรุงแก้ว
เลขานุการสภาฯ
 
นายไพศาล ศิริวัฒน์
ส.อบต.ม.1
 
นางมณฑา ปรีชา
ส.อบต.ม. 1
   
นายวรรษา มัชฌิมวงศ์
ส.อบต.ม.2
 
นายเพชร เมืองไทย
ส.อบต.ม.2
   
นายชำนาญ ปรีชา
ส.อบต.ม.3
 
นายเสน่ห์ เนาวนัต
ส.อบต.ม.3
   

นายตาอ๊อด บริพันธ์
ส.อบต.ม.4

นายสุเทพ จงจิตร
ส.อบต.ม.4

นายสมศักดิ์ บำรุงทรัพย์
ส.อบต.ม.5
 
นายนนทศักดิ์ พิทักษ์
ส.อบต.ม. 5
 
นายปิยพร ปรีชา
ส.อบต.ม.6

นายประกิจ ทิพย์สุขขุม
ส.อบต.ม.6
 

นายบรรจุ ปรีชา
ส.อบต.ม.7

นายตาแอ๊ด วงศ์สวัสดิ์
ส.อบต.ม.7
 
นายประสิทธื์ จงจิตร
ส.อบต.ม.8

นายสมพร ชำนาญ
ส.อบต.ม.8
   
นายมีชัยศรีรัตน์
ส.อบต.ม.9

นายจิตรกร วงศ์สวัสดิ์
ส.อบต.ม.9