องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539  ตั้งอยู่  ณ เลขที่  197  หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อยู่ห่างจากอำเภอพิปูนประมาณ 7  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 37,500  ไร่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน  คือแม่น้ำตาปี  มีคลอง 2 สาย คือ คลองห้วยจานและคลองหลีก  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ มีอาณาเขตดังนี้

 
ทิศเหนือ                ติดต่อกับตำบลละอาย
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลละอาย
ทิศใต้                    ติดต่อกับตำบลไสหร้า
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลควนกลาง
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  9  หมู่บ้าน  โดยมีประชากรทั้งสิ้น 5,703 คน   แยกเป็นชาย  2,830 คน  เป็นหญิง  2,873  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  95  คน/ตารางกิโลเมตร  มีประชากรทั้งสิ้น  1,714  ครัวเรือน 

 

        สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลยางค้อม คือการทำสวน  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค  กระบือ เป็ด ไก่  เป็นต้น