วิสัยทัศน์ ( Vision )

“ยางค้อมเมืองน่าอยู่  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ชุมชนมั่นคง  ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”

 
   พันธกิจ (MISSION)
 
1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชน
2. ปรับปรุงและขยายระบบการคมนาคม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรมีงานทำ
4. สนับสนุนเพิ่มบทบาทของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
5. ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม รักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเด็กเยาวชนและประชาชน
7. ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
8. ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย
9. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
10. ปรับปรุงการพัฒนาจัดเก็บภาษีอากร
11. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. จัดให้มีสวัสดิภาพการสังคม
 

ดู อบต.ยางค้อม ใน google Earth