ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
-  ทางหลวงจังหวัด    ( สายพิปูน – จันดี )   ผ่านหมู่ที่  5,6,7  และ 9
-  ถนน รพช.  ผ่าน  หมู่ที่  2,4 และ 8
การโทรคมนาคม
-  สถานีโทรคมนาคม   1  แห่ง
การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้  แต่ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   ประมาณร้อยละ  98  ของครัวเรือน
ทั้งหมด   ส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เนื่องจากตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำน้ำ   ลำห้วย    13    แห่ง

-  แม่ น้ำ                   1    แห่ง

-  ลำคลอง               2    แห่ง

-  บึง, หนองน้ำ,และอื่น ๆ        6     แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย       3     แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น     150   แห่ง

-  ประปาหมู่บ้าน      9     แห่ง

-  สระน้ำ    1     แห่ง

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  คลองตาปี เกิดจากเทือกเขาหลวง ไหลผ่านหมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง  30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาวประมาณ  22  เมตร

-  คลองห้วยจาน ไหลผ่านหมู่ที่ 2,3,5,7 ขนาดคลองกว้าง  10 เมตร  ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาวประมาณ  10  เมตร

 

ดินแบ่งออกเป็น  3   ประเภท

-  พื้นที่ป่าเขา  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะสำหรับปลูกยางพารา ไม้ผลและพืชไร่

-  พื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  การระบายน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เหมาะแก่การทำนา

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อบต.ยางค้อมยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาหนัก   เนื่องจากสภาพ
แวดล้อมโดยทั่วไปส่วนใหญ่ยังเป็นสภาพธรรมชาติ

มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน  2   รุ่น  จำนวน   30   คน

-  ไทยอาสาป้องกันชาติ   1  รุ่น    จำนวน  30   คน

-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ  1  รุ่น   จำนวน   80   คน

-  อปพร.  2  รุ่น   จำนวน  130  คน