สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล ยางค้อม   ตั้งอยู่ที่ 197  หมู่ที่ 5  ตำบลยางค้อม  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช     ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิปูนประมาณ    7   กิโลเมตร
 
เนื้อที่
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  60 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 37,500  ไร่
 
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วน ใหญ่  เป็นที่ราบเชิงเขา  และที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน  คือ  แม่น้ำตาปี  และมีคลอง 2   สาย  คือ   คลองหลีก  และคลองห้วยจาน  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร    มีอาณาเขตดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดกับตำบลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม    มีดังต่อไปนี้

 

หมู่ที่  1  บ้านนาเหนือ
หมู่ที่  2  บ้านท่าแซะ
หมู่ที่  3  บ้านในใส
หมู่ที่  4  บ้านทุ่งนาใหม่
หมู่ที่  5  บ้านยางค้อม
หมู่ที่  6  บ้านโคกแหมะ
หมู่ที่  7  บ้านดอกประดู่
หมู่ที่  8  บ้านพรุทัง
หมู่ที่  9  บ้านทางหลวง

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   5,703  คน  แยกเป็นชาย   2,830  คน  หญิง  2,873   คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย
95  คน/ตารางกิโลเมตร    มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน  1,714  ครัวเรือน   โดยแยกจำนวนประชากร   ดังน
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

 

ชาย

หญิง

รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บ้านนาเหนือ
บ้านท่าแซะ
บ้านในใส
บ้านทุ่งนาใหม
บ้านยางค้อม
บ้านโคกแหมะ
บ้านดอกประดู่
บ้านพรุทัง
บ้านทางหลวง

462
75
232
305
324
264
262
392
513

421
80
230
322
349
256
293
388
534

883
155
462
627
673
520
555
780
1,047

240
52
119
189
252
158
190
231
282

 
         

 
 
ด้านสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา    3  แห่ง
-  โรงเรียนบ้านนาเหนือ
-  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่
-  โรงเรียนวัดยางค้อม

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2  แห่ง  
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุทัง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ ห้องสมุดประชาชน  9  แห่ง
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์    2  แห่ง
-  วัดยางค้อม
-  วัดทุ่งนาใหม่

 

สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลของรัฐ    ขนาด  30  เตียง  1  แห่ง
-  สถานี อนามัย                                         1  แห่ง
-  ร้านขายยาแผน ปัจจุบัน                          1  แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วม ราด                100  %

 
ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ

        ประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตร   ประมาณร้อยละ  78.00  ของครัวเรือนทั้งหมด  และประกอบอาชีพทางเกษตร  ควบคู่กับอาชีพอื่น  เช่น  ค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  ประมาณร้อยละ  22  ของครัวเรือนทั้งหมด

การ ประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลยางค้อม  คือการทำสวน  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย   เป็ด  ไก่   เป็นต้น

 

สำหรับ พื้นที่         ที่ราษฎรใช้ในการเพาะปลูก   มีดัง นี้              

1.  ยางพารา  พื้นที่ปลูก 6,000  ไร่
2. เงาะ    พื้นที่ปลูก 700 ไร่
3. ทุเรียน  พื้นที่ปลูก 2,000 ไร่
4. มังคุด  พื้นที่ปลูก 500 ไร่
5. ทำนา พื้นที่ปลูก 350  ไร่
6. ลองกอง   พื้นที่ปลูก 200    ไร่