กองการคลัง


 
   
  พนักงานส่วนตำบล  
   

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
       

นางกมลทิพย์ จงจิตร
รองปลัด อบต.
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรณเพ็ญ จงจิตร

หน.สำนักปลัด
รักษาราชการแทน
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกิ่งทอง ศิริแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี


ว่าง

นักวิชาการพัสดุ
   


นางสาวพรทิพย์ ชุ่มนวน
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวนิสราภรณ์ พราหมณ์ชู
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ