กองช่าง
พนักงานส่วนตำบล


 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายช่างโยธา

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
             นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายช่างโยธา
 

นายวุฒิชัย พรหมรัตน์
ผช.ช่างโยธา
   
     
 
นางสาวตติยา สังข์สกุล
เจ้าพนักงานธุรการ