สำนักงานปลัด
พนักงานส่วนตำบล
       
                 
นายวรานนท์ กรุงแก้ว
ปลัด อบต.ยางค้อม

                   
 
 

นางสาววรรณเพ็ญ บริพันธ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 

นางสาวกัณวสา สังข์แก้ว
นักพัฒนาชุมชน

       
นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์
บุคลากร

     
จ.อ.ศุภักษร เผ่าฉนวน
เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย
     
นางวราภรณ์ พรหมแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
 

นางสาวธัญญ์นภัส นิธิพรฐานันดร์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์


นางเจียรนัยต์ มัชฌิมวงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอากร มัชฌิมวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสุขสันต์ ทองระหมาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพรเพ็ญ มัชฌิมวงศ์
คนงานทั่วไป

น.ส.ปริญานุช กุลศรี
ผช.เจ้าหน้าที่พีัฒนาชุมชน
 

นายชูพงศ์ จงจิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา(รดน้ำ)
 
นายสุพร มัชฌิมวงศ์
นักการ
   
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
                           
นางพนิตา อำลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
       
             
  นางจุรีพร มัฏฐาพันธุ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
    นางยอดขวัญ สุดจิตร
 ครูผู้ดูแลเด็ก
    นางแววตา จงจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสุมาลินี ศรีอ่อน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิวา ธนากรรฐ์
ผช. ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรอุษา ตำเสก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
   นางปิยะนุช ริยาพันธ์
          ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
             
       
นางอัญชลี ทินกร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
         
          นางยุพดี สุขสำราญ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
     
                 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
                           
นางพนิตา อำลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
       
             
  นางจุรีพร มัฏฐาพันธุ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
    นางยอดขวัญ สุดจิตร
 ครูผู้ดูแลเด็ก
    นางแววตา จงจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสุมาลินี ศรีอ่อน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิวา ธนากรรฐ์
ผช. ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรอุษา ตำเสก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
   นางปิยะนุช ริยาพันธ์
          ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
             
       
นางอัญชลี ทินกร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
         
          นางยุพดี สุขสำราญ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก